✔️ מה הם סוגי המצבות ✔️ מה הם מחירי מצבות וכיצד מתמחרים מצבה ✔️ כיצד מתבצע כיתוב מצבה ✔️ כיצד מנסחים מצבה ✔️ תקנות בתי העלמין בעניין מצבות ✔️ על שיפוץ מצבות ✔️ על כיתוב למצבות ✔️ על גופנים למצבות ✔️ על רישיון מצבות ✔️ כיצד מחדשים כיתוב מצבות בעצמכם ✔️ כיצד מנקים מצבות חינם ועוד

מחירי מצבות מתומחרים בהתאם למרכיבים מהם נבנית המצבה ובהתאם למורכבות העיצוב

בטרם לתכנון מצבה יש לברר מהן מגבלות החלות בבית העלמין בו ייטמן יקירכם ועל גבי קברו תותקן המצבה

קרובי משפחה מדרגה ראשונה של הנפטרים, יכולים להגיש בקשה מקוונת לקבלת תעודת פטירה חינם

רישיון קבורה מונפק ללא תשלום ועליו להיות חתום בחותמת משרד הבריאות. המידע כי אדם נפטר מופיע בתוך 14 ימים במחשבים של כל גורמים הממשלתיים

מצבות, השלבים אותם עוברים בני משפחת הנפטרים בישראל 2023 מראשית התהליך ועד למצבה בנויה בבית העלמין

התשובות לשאלות שעולות בעת רכישת מצבה בישראל 2022, שאלות בנושאי קבורה, זכויות מנהגים והלכות

את תשלום אגרת הרישיון למצבה מעביר בונה המצבה לחברת קדישא המנהלת את בית העלמין ומקבלת תשלום מבונה המצבה בלבד ולא ממשפת הנפטר